หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

56

        ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเปิดให้ลงทะเบียนและใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) เพื่อสามารถให้บริการประชาชนและคู่ความได้สามารถสืบค้นและติดตามผลคดีได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว หากทนายหรือคู่ความในคดี ท่านใจมีความสนใจและประสงค์สมัครเข้าใช้บริการระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) สามารถติดต่อสมัครเข้าใช้บริการได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และสามารถเข้าให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือโดยสแกนคิวอาร์โค้ดและทางคอมพิว์เตอร์ส่วนบุคคลได้ที่   http://cios.coj.intra/   โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซด์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านหรือตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
อ่านข่าว