ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

64

เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 9.00 น.  นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสุรพร  ทองขัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาขนและประชาสัมพันธ์ ร่วมกันปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิพัฒน์  ขัดปัญญา นิติกร และนางรพีพรรณ  กันไชย เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในวันแรก โดยอธิบายถึงระบบการทำงานของศาลตลอดจนหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ.../
อ่านข่าว