ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา และการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน (กิจกรรมที่ 1)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา และการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน (กิจกรรมที่ 1)
เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา 13.00 น.  นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรใน “โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาและการคุ้มครอง สิทธิเด็กและเยาวชน (กิจกรรมที่ 1)” โดยศาลได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน  100  คน และมี นายเกรียงศักดิ์  กาแก้ว ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล และ  นางอัมพร  จำปาแก้ว  ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./