ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือก และประกาศราชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือก และประกาศราชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือก และประกาศราชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ