ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเยี่ยมไข้นายวิชัย อึ้งพงษ์พานิช

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเยี่ยมไข้นายวิชัย อึ้งพงษ์พานิช


เอกสารแนบ