ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านให้การต้อนรับนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านให้การต้อนรับนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน


เอกสารแนบ